Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Speciální zařízení chrání hráz rybníka Okrouhlík na Domažlicku před bobrem

Speciální zařízení chrání hráz rybníka Okrouhlík na Domažlicku před bobrem

Speciální zařízení chrání hráz rybníka Okrouhlík na Domažlicku před bobrem

11.5.2017

Rodina bobra evropského, která se na rybníku Okrouhlík usídlila před několika lety, si v hrázi hloubila úkryty a ucpávala výpust.

Nebylo možné s vodní hladinou manipulovat a vodní dílo provozovat bezpečně podle požadavků vodního zákona. Hráz byla proto opevněna a na výpust bylo instalováno speciální zařízení – klamač, který má zabránit ucpání požeráku.

„Při plánování oprav jsme využili nejnovější poznatky o tom, jak bobři žijí a jak jim zamezit ve škodách, které mohou způsobovat. V Plzeňském kraji je klamač použit poprvé, v celé České republice pak teprve podruhé po Rožnově pod Radhoštěm. Bobrům jsme samozřejmě ponechali životní prostor, do zadní části rybníka nebylo vůbec zasahováno. Rybník se nyní znovu napouští,“ vysvětluje Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která byla investorem akce [2].

Rybník Okrouhlík je součástí soustavy rybníků v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. Ty jsou význačným hnízdištěm a oddechovou lokalitou na tahu ohrožených druhů ptáků. Veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s příslušnými nařízeními správce rezervace tj. Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Poznatky o řešení konfliktních situací způsobených bobrem evropským jsou shrnuty v publikaci Průvodce v soužití s bobrem, vydané v roce 2016 Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Ke stažení je na adrese http://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/pruvodce-v-souziti-s-bobrem/

 

Poznámky:

[1] Zdrojem financí ve výši cca 2,4 milionu korun byl program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)  Ministerstva životního prostředí.

[2 ] Aktuální odhad početnosti bobří populace v ČR je 6000 jedinců, přičemž přibližně dvě třetiny z tohoto počtu se nacházejí na Moravě. Bobr je v České republice v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh. Už více než čtyři desítky let jsou počty bobrů na našem území na vzestupu a jejich činnost se velmi často dostává do konfliktu s užíváním krajiny z hlediska zemědělství, lesnictví, vodohospodářství. Dochází tím ke vzniku škod a omezení hospodářské využitelnosti bobrem ovlivněných pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné hledat řešení, která zajistí možnost koexistence zájmů na přítomnosti bobra na našem území i hospodářských zájmů člověka v krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto připravila Program péče o bobra evropského. Více na http://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/

 

 

Propadlá nora bobra v tělese hráze     Opevňování hráze těžkým kamenem     Klamač     Celkový pohled na rybník Okrouhlík, vpravo ponechaná část pro činnost bobra.

1. Propadlá nora bobra v tělese hráze.

2. Opevňování hráze těžkým kamenem.

3. Klamač.

4. Celkový pohled na rybník Okrouhlík, vpravo ponechaná část pro činnost bobra.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt