Hromadný úhyn raků v Peci pod Čerchovem

23.1.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                                             DATUM: 20.1.2014

Hromadný úhyn raků v Peci pod Čerchovem

Pec pod Čerchovem je malá obec v jižní části Chráněné krajinné oblasti Český les. Její obyvatelé se hned na počátku roku stali svědky smutné události, hromadného úhynu raků říčních. V Černém potoce, který obcí protéká, a nedalekém rybníku Mlýneček mohli pozorovat značný počet mrtvých raků různého stáří. Při terénním šetření 13. ledna, které provedla Správa CHKO Český les a KS Plzeň, bylo při březích rybníku a v asi 700 metrech koryta pod ním napočítáno téměř 250 mrtvých jedinců. Laboratorní vyšetření provedené týmem docenta Adama Petruska z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prokázalo, že příčinou úhynu raků byl tzv. „račí mor“.

Toto nebezpečné plísňové onemocnění raků, způsobené parazitem Aphanomyces astaci, bylo na  naše území zavlečeno společně s nepůvodními, severoamerickými druhy (rakem pruhovaným a rakem signálním). Nepůvodní druhy jsou proti infekci mnohem odolnější než naši raci říční nebo kamenáči. U nich vede nákaza zpravidla k rychlému vyhubení celé populace, jak se stalo i v Peci pod Čerchovem.

Léčba „račího moru“ není známa. Jedinou ochranou původních račích druhů je prevence šíření nákazy. K přenosu dochází pomocí zoospor, nepohlavních rozmnožovacích stadií, které se uvolňují z nakažených raků. Zoospory se mohou šířit kontaktem s nakaženými raky nebo snadno přenášet z postižených míst s vodou, vodními živočichy (rybami), na předmětech, které se zde namočily (rybářské potřeby, holinky, kola aut), na mokré srsti nebo peří zvířat. Z postižených lokalit je proto důležité nepřenášet žádné raky na jiná místa, tzv. „do čisté vody“. Nakažené jedince již nelze zachránit, ale zoospory uvolňované z jejich těl mohou infikovat další jedince. Na lokalitách s prokázaným výskytem „račího moru“ je nejbezpečnější zcela se vyhnout kontaktu s vodou. Pokud již ke kontaktu dojde, je účinnou prevencí přenosu nákazy na mokrých předmětech jejich úplné vysušení, protože zoospory jsou citlivé na vyschnutí.

V souvislosti s výskytem dalších populací raků říčních a raků kamenáčů v blízkém okolí lokality postižené „račím morem“ Správa CHKO Český les a KS Plzeň žádá všechny o maximální opatrnost při pohybu kolem vodních toků a nádrží a dodržování veškerých preventivních opatření proti přenosu nákazy. Uvítáme také jakékoliv informace o případném pozorování hromadného úhynu raků na adrese: Správa CHKO Český les a KS Plzeň, nám. Republiky 287, 348 06 Přimda, e-mail: ceskyles@nature.cz nebo telefonním čísle: 374 611 021.

Bližší informace:

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., zoolog

adresa:  Správa CHKO Český les a KS Plzeň, Náměstí republiky 287, 348 06 Přimda

e-mail:   milena.prokopova@nature.cz

tel.:          374 611 025

mobil:     725 724 956

 

Poznámky:

Parazit Aphanomyces astaci způsobující „račí mor“, patří do skupiny Oomycetes. Šíří se  mikroskopickými zoosporami, které dokáží na malou vzdálenost plavat ve vodě a vyhledávat své jediné hostitele, raky. Ze zoospory uchycené na povrchu raka začnou vyrůstat vlákna, která prorůstají jeho krunýřem i tělem a postupně vytváří mycelium schopné produkovat další zoospory.

Trvalým zdrojem nákazy jsou severoamerické druhy raků, které byly a bohužel ještě dnes bývají vysazovány do  volně tekoucích vod, např. při pochybných pokusech o „oživení“ místní fauny, při likvidaci akvarijních chovů, v případě záměny nepůvodních druhů raků za naše apod. Infekce pro ně zpravidla není fatální, narozdíl od našich původních druhů, proto fungují jako úspěšní přenašeči nemoci.

Rak říční (Astacus astacus), jehož populace v Peci pod Čerchovem byla postižena „račím morem“, patří spolu s rakem kamenáčem (Austropotamobius torrentium) z hlediska ochrany přírody mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Na území Chráněné krajinné oblasti Český les, a v Plzeňském kraji obecně, se vyskytují oba tyto druhy původních raků.

V Plzeňském kraji se nachází také několik lokalit s výskytem nepůvodních druhů, a to jak raka signálního (Pacifastacus leniusculus), tak raka pruhovaného (Orconectes limosus). Přesný zdroj nákazy v Peci pod Čerchovem zatím nebyl zjištěn.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt