Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Činnost pracoviště >> Odborná podpora výkonu státní správy

Odborná podpora výkonu státní správy

 

Pracoviště Plzeň se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny na území  Plzeňského kraje, na území chráněné krajinné oblasti pracoviště Přimda.

Mimo území chráněné krajinné oblasti poskytuje AOPK ČR odbornou podporu orgánům státní správy v ochraně přírody (např. krajský úřad, městský úřad, obecní úřad).

 

Jedná se především o odborná stanoviska, posudky a vyjádření k následujícím okruhům činností:

  • obecná i speciální ochrana rostlin a živočichů
  • ochrana dřevin rostoucích mimo les a památné stromy
  • zpracování a posuzování plánů péče ZCHÚ
  • územní systémy ekologické stability
  • zásahy do významných krajinných prvků
  • ochrana krajinného rázu
  • územní plány
  • komplexní pozemkové úpravy
  • zpracování posudků pro ČIŽP

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt