Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Činnost pracoviště >> Péče o přírodu a krajinu-krajinotvorné programy MŽP

Péče o přírodu a krajinu - krajinotvorné programy MŽP

Krajinotvorné programy jsou nástrojem praktické ochrany přírody a krajiny, jsou to soubory opatření, které revitalizují přírodní prostředí nebo napomáhají zachování stávajících přírodních hodnot v krajině.

Z krajinotvorných programů MŽP zajišťuje AOPK ČR:

  • Program péče o krajinu (PPK)
  • Program revitalizace říčních systémů (PRŘS)
  • Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Podrobné informace o krajinotvorných programech naleznete zde.

 

Program péče o krajinu (PPK)

Cílem programu je zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody. V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru a lze poskytovat dotace až do výše 100% vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření.
Program je členěn na dva samostatné podprogramy lišící se vzájemně způsobem financování a rozsahem prováděných opatření:

 

 

 

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.
Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

 

 

 

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS)

Cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí, napomáhat zvýšení biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program se soustředí na revitalizace přirozené funkce vodních toků, zakládání a revitalizaci prvků Program, zkráceně MaS, je využíván pro zajištění péče o pozemky ve vlastnictví státu ve zvláště chráněných územích, ke kterým má AOPK ČR příslušnost k hospodaření.

  • zajišťování povinností vlastníka vyplývajících z platné legislativy
  • zvýšení druhové rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
  • zvýšení početnosti populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve zvláště chráněných územích
  • naplňování mezinárodních úmluvzajištění realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území, schválených lesních hospodářských plánů, záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt