Sledování stavu stanovišť

AOPK ČR organizuje a provádí sledování stavu a vývoje u evropsky významných přírodních fenoménů (Natura 2000). Trvalý monitoring je současně ukotven i legislativně stanovenými závazky vůči Evropské komisi (§ 45 f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

 

Sledování podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) tvoří dva základní programy:

  • monitoring ptačích oblastí (tj. druhů ptáků, které jsou zde předmětem ochrany)
  • monitoring druhů ptáků z přílohy I této směrnice

Sledování podle směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích a druzích) tvoří tyto programy:

  • aktualizace vrstvy mapování biotopů (v dvojnásobném, tj. dvanáctiletém intervalu)
  • vegetační monitoring na trvalých monitorovacích plochách
    • monitoring druhů v přílohách II, IV a V této směrnice

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt