Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Jedna z činností Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu. Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství. AOPK ČR je administruje a zajišťuje tak chod programů. Zároveň jimi přímo zabezpečuje specifický management pozemků ve zvláště chráněných území (ZCHÚ), které jsou v majetku obecných subjektů i v majetku státu s příslušností hospodaření AOPK ČR.
Zároveň je i AOPK ČR žadatelem v rámci evropských dotačních progamů a realizuje tak velké množství projektů s pozitivním přínosem pro ochranu přírody a krajiny.
Detailní přehled dotačních programů naleznete na hlavních stránkách AOPK ČR - ZDE

 

Na našem pracovišti poskytujeme informace k možnostem podávání
žádostí do několika dotačních programů:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 (OPŽP)

AOPK ČR se do procesu OP ŽP zapojila v roce 2007 na základě trojdohody s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) jako řídícím orgánem OP ŽP a Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zprostředkujícím subjektem OP ŽP. V současné době ještě dobíhá desetiletá doba udržitelnosti projektů, které byly podány v rámci starého programového období 2007 - 2013. Nyní, v programovém období 2014 - 2020, se AOPK ČR stala na základě Delegační dohody s MŽP a SFŽP zprostředkujícím subjektem. Prostřednictvím 14 regionálních pracovišť a ústředí zajišťuje příjem žádostí pro prioritní osu 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu". Tyto žádosti jsou posuzovány v rámci formální úplnosti a přijatelnosti a následně hodnoceny odbornými pracovníky dle nastavených ekologicko - technických kritérií. Velkou část agendy spojené s OPŽP zaujímá poskytování konzultací potenciálním žadatelům a součinnost na kontrolách a závěrečných vyhodnoceních akce.

Obecné informace lze najít na webových stránkách OPŽP:
Níže najdete odkazy přímo na dokumenty, které se vztahují k prioritní ose 4,
4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 - Posílit biodiverzitu
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Pro bližší informace kontaktujte příslušné pracovníky na daném pracovišti:
- specifické cíle 4.1, 4.2 a 4.3 - Martin Jiran (martin.jiran@nature.cz, 720 543 084, Malá 9 Plzeň) - především "vodní opatření"
- specifický cíl 4.3 a 4.4 - Radka Štajerová (radka.stajerová@nature.cz, 728 496 076, Malá 9 Plzeň) - především výsadby a údržba zeleně

 

PROGRAM PÉČE O KRAJINU (PPK)

Obecné informace o tomto národním programu lze nalézt na hlavních stránkách AOPK ČR v sekci finanční nástroje.
Přehled realizovaných opatření lze najít na strákách našeho regionálního pracoviště - ZDE

Pro bližší informace kontaktujte příslušné pracovníky na daném pracovišti:
- PPK chráněnná území (PPK A) - Milena Prokopová (milena.prokopova@nature.cz, 725 724 956, náměstí Republiky 287 Přimda)
- PPK volná krajina (PPK B) - Václava Švanterová (vaclava.svantnerova@nature.cz, 730 190 796, Malá 9 Plzeň)
- PPK handicapy (PPK C) - Václava Švanterová (vaclava.svantnerova@nature.cz, 730 190 796, Malá 9 Plzeň)
 

PROGRAM PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK)

Obecné informace o tomto národním programu lze nalézt na hlavních stránkách AOPK ČR v sekci finanční nástroje.

Pro bližší informace kontaktujte příslušného pracovníka na daném pracovišti:
- Zdeněk Myslík (zdenek.myslik@nature.cz, 723 181 180, Malá 9 Plzeň)

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt