Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Netopýří obyvatelé přírodní rezervace Diana

Netopýří obyvatelé přírodní rezervace Diana

Netopýří obyvatelé přírodní rezervace Diana

14.12.2021

Nečekaných osm druhů netopýrů, včetně vzácného netopýra stromového, bylo objeveno v přírodní rezervaci Diana během celorepublikového mapování vybraných druhů rostlin a živočichů.

Nečekaných osm druhů netopýrů, včetně vzácného netopýra stromového, bylo objeveno v přírodní rezervaci Diana během celorepublikového mapování vybraných druhů rostlin a živočichů [1].

Přírodní rezervace Diana se rozkládá na necelých 21 hektarech rozvolněných květnatých bučin, ve kterých roste řada věkovitých mohutných stromů, jejichž stáří se blíží třem stoletím. „Rezervace je pro netopýry velmi atraktivní, obzvlášť ve srovnání s okolními hospodářskými lesy,“ hodnotí Petra Hurtová, která zde inventarizační průzkum za pomoci ultrazvukové detekce a odchytu netopýrů do sítí prováděla.

Nejčastějším úlovkem v sítích a zároveň nejaktivnějším zpěvákem v detektoru se ukázal netopýr hvízdavý (obr. 1), který je patrně nejběžnějším druhem netopýra v ČR. V nemalých počtech byl na území zjištěn netopýr vodní (obr. 2) a netopýr černý (obr. 3). Do sítě se chytilo  i po jednom exempláři netopýra řasnatého a netopýra Brandtova (obr. 4, 5). Zároveň se podařilo zaznamenat zatím nejsevernější výskyt netopýra stromového uvnitř CHKO Český les. Netopýr stromový (obr. 6) je považován za nehojný druh s vazbou na dutiny starých stromů a takových roste v rezervaci víc než dostatek.

„„Přírodní rezervace Diana je ponechána bez zásahu člověka, můžeme tu tedy pozorovat velkolepé přírodní divadlo. Les se obnovuje sám, je tu dostatek  vhodných doupných stromů, vyhlídky místních netopýrů tak zůstávají příznivé i do budoucna. Za zmínku také stojí, že tu rostou i jedny z nejstarších a nejmohutnějších smrků v celé České republice [4],“ popisuje Zuzana Blažková z AOPK ČR, RP SCHKO Český les.

Výzkum ukázal, jak důležitá je ultrazvuková detekce netopýřích hlasů. Bez ní by Petře Hurtové unikla přítomnost těch druhů, které se do sítí chytají velmi neochotně, jako například netopýři nejmenší a alkathoe. Hlas odpovídající těmto druhům se objevil na jedné z pořízených nahrávek. Podle hlasu ovšem netopýra nejmenšího od netopýra alkathoe rozlišit nelze, ale oba by byli vítaným přírůstkem místní fauny. Který z těchto druhů je na Dianě doma se bez odchytu či přímého pozorování zjistit nedá, vyskytovat se tu ale mohou oba. Netopýr nejmenší byl v Českém lese zaznamenán dvakrát v roce 2015, a to v okolí Václavského rybníka, který je vzdálen od Diany 5 km vzdušnou čarou. Druh vyhledává místa s dostatkem stojatých i tekoucích vod, kde loví hmyz. A kolem Diany protéká Kateřinský potok, který by mohl být právě takovým lovištěm. Netopýr alkathoe je poměrně nový druh pro celou ČR, v Českém lese byl poprvé odchycen v roce 2018 v řírodní rezervaci Starý Hirštejn. O tomto druhu víme velmi málo, ale zdá se, že podobně jako netopýr stromový preferuje staré lesy s dostatkem vysokých listnáčů, v jejichž kmenech nachází úkryty. To, který z nich v přírodní rezervaci Diana skutečně žije, může ukázat jen další výzkum.

 

Poznámky:

[1] Projekt „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí, nositelem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

[2] Hurtová P. (2019): Závěrečná zpráva. PR Diana – IP letouni. AOPK ČR, Praha

[3] Chobot K., Němec M. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha 34: 181 stran.

[4] Michálej J., Uhlík P., Trégler M. (2015): Roste v přírodní rezervaci Diana nejmohutnější český smrk? Český les, Příroda a historie 14/2015: 67 stran. ZO ČSOP Sylva Lunae & AOPK ČR, RP SCHKO Český les

 

Kontakt: Mgr. Zuzana Blažková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

email: zuzana.blazkova @nature.cz, tel.: 951 42 4206, 605 111 755

 

zvukový záznam.WAV

Obr_1_netopýr_hvízdavý(Přemek Tájek) Obr_2_netopýr_vodní_FOS(náš CHKO fotoarchiv) Obr_3a_netopýr_cerny_MM(náš CHKO fotoarchiv) Obr_3_netopýr_černý (Přemek Tájek) Obr_4_netopýr_řasnatý_MM(náš CHKO fotoarchiv) Obr_5_netopýr_Brandtův (Přemek Tájek) Obr_6_netopýr_stromový (Přemek Tájek)

foto: Přemysl Tájek (AOPK ČR) a foto archiv AOPK ČR, RP Správy CHKO Český les

zvukový záznam: Přemysl Tájek (AOPK ČR) 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt