Charakteristika oblasti

Český les, od pradávna osobitá končina, pohraniční hory západních Čech, pokryté bohatými a v dřívějších dobách neproniknutelnými hvozdy. Po staletí někdy méně, někdy více střežená hranice, která se stala v nedávné historii téměř neproniknutelnou.

Právě tato končina se zachovalými cennými přírodními stanovišti v celkové rozloze 473 km2 se stala v roce 2005 Chráněnou krajinnou oblastí Český les. Na jejím území dnes nalezneme Národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy, Národní přírodní památku Na požárech, 17 přírodních rezervací a 10 přírodních památek. Do oblasti Českého lesa zasahují rovněž sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les. Všechna tato území chrání nejcennější části přírody Českého lesa.

Chráněnou krajinnou oblast tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa, rozkládající se od Broumova po Folmavu v celkové délce 65 km rozdělená Kateřinskou kotlinou na menší, zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní část. Hlavní hřeben dosahuje průměrné nadmořské výšky 700-800 m.n.m. Podle členitosti reliéfu se rozpadá na Čerchovský a Přimdský a Dyleňský les. Od vnitrozemí je pohoří odděleno prastarou tektonickou linií Českého křemenného valu. Nejvyššími vrcholy jsou Čerchov (1042 m.n.m.), Dlouhá skála (969 m.n.m.) a Havran (894m.n.m.). Na řadě vrcholů nacházíme skalní výchozy hornin, většinou rul, které svou značnou odolností vůči zvětrávání vytvářejí bizarní skaliska i skalní stěny, známé například z hřebene Haltravy, kde zůstaly zachovány porosty původních acidofilních bučin. Vrcholovými partiemi probíhá hlavní evropské rozvodí labskodunajské.

Lesní porosty na svazích pohoří jsou ve sníženinách vystřídány údolními nivami s rozsáhlými slatiništi v okolí toků Radbuzy, Nemanického a Kateřinského potoka. V severní části jsou jedinečným biotopem rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky.

Četné vodní toky oživují vzácné druhy živočichů, vydra říční, mihule potoční a opětovně se rozšiřující bobr evropský. Druhově bohatá je lesní avifauna s jeřábkem lesním, datlíkem tříprstým a lejskem malým. Nejbohatší květena je vázána na fragmenty květnatých bučin s výskytem chráněných druhů jako aron plamatý, lilie zlatohlávek nebo bledule jarní a květenu vlhkých luk a pramenišť se vzácnou vrbou borůvkovitou, tučnicí obecnou a různými druhy orchidejí.

V samotném území CHKO se nachází velmi málo zapsaných kulturních památek. Většina je situována v sídlech v těsné blízkosti hranice a v hlavních centrech zájmového území - Tachově a Domažlicích. Historicky cenné objekty jsou v Broumově, kde nechali svobodní páni z Haimhausenu po roce 1750 vystavět dva zámečky. Třetí zámeček, zvaný Neuhaimhausen byl postaven před rokem 1875 jako lovecké sídlo. V obci Lesná se nachází barokní zámek, který byl vybudován v místech staršího sídla v roce 1787. Historicky cenný je rovněž kostel sv. Mikuláše přestavěný v letech 1728 -74. Architektonickou zajímavostí je lovecký zámeček Diana u Rozvadova. Poprvé je zmiňován v roce 1742. Projekt stavby je přisuzován J. B. Santinimu. V jižní části nacházíme nedaleko obce Vranov zříceninu strážního hradu Starý Hirštejn. S prvními písemnými zmínkami o Hirštejně se setkáváme v období výbojů českého krále Přemysla Otakara II. proti Bavorsku po roce 1266. Rozsáhlou rekonstrukcí v současné době prochází augustiniánský klášter v Pivoni. Dle pověsti byl klášter založen na paměť vítězství českého krále Břetislava I. nad německým vojskem v r. 1040. První věrohodné zmínky o založení kláštera pochází z roku 1220. Další zajímavostí území jsou pozůstatky po zaniklých sídlech. Většina z nich je lokalizována v oblasti Železná - Lísková, v severní části pak v okolí Staré Knížecí Huti.

Krajina Českého lesa je ideálním terénem pro pěší návštěvníky a hlavně pro cykloturistiku. K rozvoji návštěvnosti přispívá neustále se rozšiřující síť cyklotras s kvalitním povrchem. Pokud zvolíte trasy č.36 nebo 2170, můžete shlédnout nejcennější přírodní lokality s původními bučinami a rašelinnými jezírky, Havran, naučnou stezku připomínající zaniklé sklárny v okolí Staré Knížecí Huti, přírodní scenérie na Pleši, zříceninu Starého Hirštejna, klášter v Pivoni a NPR Čerchovské hvozdy. V zimě navštívíte běžkařský areál Zlatý Potok-Silberhütte, nebo atraktivní lyžařský terén na Čerchově se sjezdovkou na Sádku.  

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt