Fauna

V oblasti Českého lesa se vyskytuje poměrně chudá fauna nižšího lesnatého pásma. Nízká druhová bohatost souvisí s převažujícím nepříznivým složením lesních porostů, připojuje se k tomu také nevhodný geologický podklad.

Ze zástupců řádu brouků byl v přírodně zachovalých lesích zjištěn výskyt některých vzácných reliktních druhů, např. roháčka Ceruchus chrysomelinus a střevlíka Carabus irregularis. Mezi nápadné, běžnější zástupce entomofauny podhorských lesů patří velcí střevlíci - střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens), nebo střevlík hladký (Carabus glabratus).

Na území CHKO se vyskytují čtyři zvláště chráněné druhy motýlů - batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), modrásek hořcový (Maculinea alcon) a bělopásek topolový (Limenitis populi). Z hlediska výskytu motýlů je významná PP Hvožďanská louka s populací modráska hořcového, batolce duhového a bělopáska topolového. V PR Diana se vyskytuje stabilní populace martináče bukového (Aglia tau).

V CHKO Český les byla zjištěna poměrně vysoká druhová diverzita měkkýšů (Mollusca). Bylo zde nalezeno 81 druhů plžů (11 sladkovodních, 70 terestrických) a 7 druhů mlžů, což přestavuje 34% z celkového počtu 238 druhů v současnosti známých v ČR. Mimořádně bohaté jsou tři lokality – Broumov, Starý Herštejn a údolí Chladné Bystřice.

Ze zvláště chráněných druhů ryb se ve vodách Českého lesa vyskytuje vranka obecná (Cottus gobio), místy mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus), mník jednovousý (Lota lota), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) nebo mihule potoční (Lampetra planeri).

Z obojživelníků se na území CHKO nachází většina ohrožených a silně ohrožených druhů. Výskyt řady z nich je však velmi ojedinělý a málo početný. Z plazů se zde hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix) či zmije obecná (Vipera berus).

Velmi bohaté je společenstvo ptáků, a to především v přirozených bučinách. K charakteristickým druhům patří lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) nebo holub doupňák (Columba oenas). Kromě nich se v tomto biotopu vyskytují další druhy ptáků vázaných na dutiny, např. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major) aj. V jehličnatých porostech se objevují i druhy horské, vzácně např. ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus). Zajímavý je výskyt čápa černého (Ciconia nigra) a krkavce velkého (Corvus corax).

Z drobných savců bylo na území CHKO zjištěno 8 druhů hmyzožravců a 15 druhů hlodavců. Přestože se v oblasti nachází pouze jedno významné zimoviště netopýrů, bylo zde nalezeno 16 druhů z čeledi netopýrovitých (Vespertilionodae) z 24, které se v ČR vyskytují.

Z větších savců jsou běžnými obyvateli lesních komplexů jezevec lesní (Meles meles), jelen evropský (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), častá je kuna lesní (Martes martes) nebo tchoř tmavý (Mustela putorius). Ze zvláště chráněných druhů lze uvést např. vydru říční (Lutra lutra), která byla v sedmdesátých letech pozorována ojediněle, v současnosti se vyskytuje na celém území CHKO. Bohužel jsou zde rozšířené i nepůvodní druhy, jakým je např. norek americký aj.

Na území CHKO Český les se také nachází jedna z nejpočetnějších populací bobra evropského (Castor fiber) v ČR. Její velikost je v současnosti odhadována na 25–30 rodin. V oblasti nejvyššího výskytu byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok. První, ne zcela doložené zprávy o výskytu bobrů v Českém lese v povodí Kateřinského potoka pocházejí z konce 80. let minulého století, kdy se bobři objevili na bavorské straně hranic v povodí řeky Naab. Jednalo se o jedince pocházející z reintrodukcí, které se prováděly v 60. letech 20. století v okolí Řezna a Ingolstadtu v Bavorsku. První výskyt bobrů v západních Čechách byl zaznamenán v roce 1985 na Radbuze u obce Srby na Domažlicku. Na Kateřinském potoce se bobři prokazatelně usadili kolem roku 1990 nedaleko zaniklého Šestého železného hamru u Sv. Kateřiny.

bobr evropský (foto: L. Vogeltanz)

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt