Myslivost

Přesto, že v druhé polovině 18. století začíná převládat příjem z lesa nad příjmem z myslivosti, byla ještě počátkem 19. století věnována na území Českého lesa myslivosti mimořádná péče, často na úkor lesního hospodářství. Hospodářské plány z 19. století již ale žádají snížení stavů zvěře dančí, srnčí a jelení. V těchto letech byla jelení zvěř téměř zlikvidována, o čemž svědčí např. záznamy z revíru Pleš, kde v roce 1900 byly zaznamenány tyto stavy: jelen 1 ks, daněk 19 ks, srnec 29 ks. Teprve po I. světové válce se začínají stavy vysoké zvěře zvyšovat a také se začíná rozšiřovat muflon.

Téměř celé území CHKO bylo po II. světové válce do roku 1990 pro veřejnost nepřístupné. Přírodní podmínky a nedostupnost území přímo nahrávaly jelenářské oblasti. Vysoké stavy jelení zvěře mají za následek rozsáhlé škody na lesních porostech. Značná rozloha lesních porostů poškozených loupáním se jen těžko dožije mýtného věku a i když jelen do Českého lesa patří, bude nutné jeho stavy důsledně udržovat na přijatelné míře.

Po novelizaci zákona o myslivosti došlo k vytvoření nových honiteb, změnám v užívání a obhospodařování honebních ploch. Na území CHKO Český les v současnosti zasahuje 46 honiteb, z toho 19 se celou svou plochou rozkládá uvnitř CHKO.

Vzhledem k charakteru CHKO se jedná o území s větším výskytem spárkaté zvěře, především jelena evropského, srnce obecného, ale i jelena siky, muflona a daňka. Přes rapidní snížení stavů vysoké zvěře je její koncentrace v některých honitbách stále vysoká. Rovněž skutečné stavy černé zvěře jsou podstatně vyšší, naopak stavy pernaté jsou stále velmi nízké. Na Domažlicku byla zaznamenána zvyšující se tendence výskytu jezevce lesního a výra velkého, na Tachovsku u jelena siky, který se vyskytuje téměř ve všech honitbách v Českém lese.

Z druhů zvěře, které jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, se na území CHKO Český les vyskytuje rys ostrovid (oblast Železné, Bělé nad Radbuzou, Pleše, Haltravy, Čerchovského lesa a v honitbě Planá), vydra říční (např. na Dianě), bobr evropský (Kateřinský potok) a tetřev hlušec (Čerchovský les, Sklářský vrch).

srnec obecný (foto: J. Vogeltanz)

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt