Zemědělství

Obdobně jako většina vyšších poloh v Čechách není ani Český les s ohledem na přírodní podmínky krajinou příznivou pro zemědělství. Přesto je možné ještě dnes pozorovat na leteckých snímcích z okolí dávno zaniklých obcí známky tradičního způsobu hospodaření. Jedná se o tzv. plužiny, středověké uspořádání zemědělsky využívané půdy, narýsované v  krajině křovinami náletů na bývalých remízech a v úvozech polních cest. Jednou z nejzřetelnějších ukázek takové plužiny je např. okolí bývalé obce Pleš (Plöss).

Rozvoj nebo spíše zánik zemědělského hospodaření v Českém lese byl stejně jako jiné oblasti života v pohraničí ovlivněn historickými událostmi po 2. světové válce, kdy byla oblast vysídlena a částečně uzavřena hraničím pásmem. V této době zanikají původní způsoby hospodaření, značná část území je zalesněna a zbytky zemědělské půdy jsou svěřeny do péče státních statků a zemědělských družstev. Během státního hospodaření dochází nejprve k likvidaci mezí a scelování pozemků, později masivnímu převodu travních porostů na ornou půdu a plošnému odvodňování, např. v okolí obce Rybník na Domažlicku. Tento stav trvá do první poloviny 90. let 20. století.

Po té dochází k privatizací státních statků, návratu pozemků do soukromého vlastnictví, případně převodu do správy Pozemkového fondu ČR. Hospodaření se ujímají soukromí zemědělci a akciové společnosti. Hlavní změnou je opětovné zatravňování orné půdy. Rozhodujícím odvětvím se stává pastevní chov skotu se specializací na výrobu masa a odchov jalovic. Jsou zřízeny rozsáhlé pastevní areály např. mezi Liščí Horou a Bystřicí, kolem Šidlákova, Rybníka, Švarcavy, Železné, Pleše, Pavlova Studence, Nových Domků, Žďáru a Halže. Chov ovcí je provozován pouze ve velmi malé míře.

V roce 2005 tvoří zemědělsky obhospodařovaná půda v CHKO Český les necelých 15 % z celkové rozlohy oblasti, z toho orná pouze 1 %. Ve vyšších polohách převládají pastviny, směrem do vnitrozemí sekané louky. Příhraniční loučky a údolní nivy zůstávají ležet ladem, např. okolí Švarcavy nebo Nemanická niva.

Údolní niva Nemanického potoka ponechaná ladem, postupně zarůstající nálety vrb (foto: M. Prokopová)

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt